Bệnh viện Phục hồi chức năng – ĐTBNN TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017

Thursday, December 21, 2017

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của bệnh viện đã được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định  về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 7115/SYT-TCCB ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy đổi với các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trình độ A,B,C trong xét tuyển viên chức;

Căn cứ vào Kế hoạch số 811/KH-BVPHCN ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp về việc tuyển dụng Viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp năm 2016;

Bệnh viện thông báo thi tuyển như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:
STTVỊ TRÍ VIÊN CHỨC
CẦN TUYỂN DỤNG
MÃ SỐ
 CDNN
SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN (người)
1Chuyên viên01.00304
2Bác sĩ y học dự phòng hạng IIIV.08.02.0604
3Bác sĩ hạng IIIV.08.01.0315
4Kỹ thuật Y hạng IIIV.08.07.1801
5Dược sĩ  hạng IIIV.08.08.2202
6Dược hạng IVV.08.08.2301
7Kỹ sư hạng IIIV.05.02.0701
8Kế toán viên cao đẳng06a.03101
9Kế toán viên trung cấp06.03201
Tổng cộng30
 II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển viên chức:
1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có đơn đăng ký dự tuyển;
b) Có lý lịch rõ ràng;
c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;
d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
Lưu ý:
* Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển:
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 quy định chuẩn Kỹ năng sử dụng thông tin; và Công văn số 7115/SYT-TCCB ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy đổi với các Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học, Bệnh viện quy định cụ thể như sau:
– Viên chức hạng III (trình độ chuyên môn Đại học trở lên) và Kế toán viên Cao đẳng:
+ Ngoại ngữ: trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương
+ Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
– Viên chức hạng IV (trình độ chuyên môn Cao đẳng, Trung cấp):
+ Ngoại ngữ: trình độ bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương
+ Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Đối với tin học: các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/08/2016 vẫn có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
2.1. Hồ sơ đăng ký thi tuyển:
Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân);
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. (Trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển)
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.
Lưu ý:
Tất cả các loại hồ sơ yêu cầu sao y phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và sắp xếp theo thứ tự quy định như trên.
Các vị trí dự tuyển sau, trong thành phần hồ sơ phải có chứng chỉ:
Kế toán viên cao đẳng (mã số 031): Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;
Kế toán viên trung cấp (mã số 032): Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trung cấp;
Chuyên viên (mã số 01.003): Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
2.2. Đối với thí sinh là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, ngoài các loại hồ sơ trên cần nộp bổ sung thêm:
– Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;
– Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng Bảo hiểm xã hội có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;
– Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.
Những thí sinh đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng với quá trình công tác theo Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
2.3. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của Pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
2.4. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng không hoàn trả lại.
III. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI:
1. Các môn thi:
– Môn thi kiến thức chung, gồm:
+ Luật Viên chức
+ Luật Khám chữa bệnh và 12 điều Y đức
– Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành
2. Hình thức thi:
Phỏng vấn trực tiếp
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 19/12/2017 đến hết ngày 17/01/2018 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật).
2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Phục hồi chức năng – ĐTBNN
Địa chỉ: 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP.HCM\
3. Dự kiến phí xét tuyển (Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức): 500.00đ/thí sinh.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng,… Hội đồng tuyển dụng quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau./.
KENHYTE.NET Tài liệu này chỉ phục vụ cho nội bộ cán bộ và sinh viên ngành y tham khảo.Bạn đọc không tự ý áp dụng để điều trị bệnh.Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có hậu quả đáng tiếc xảy ra.Trân trọng cảm ơn!
Chia sẻ bài viết này! Google+ in bài viết
Để lại ý kiến của bạn cho bài viết này vào khung bình luận phía dưới.
 
Trang chủ | Điều Khoản Sử Dụng | Group | FanPage | Liên hệ
Copyright © 2016. Kênh Y Tế | Tin tức Y Tế Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h.
Mọi thông tin trên Website chỉ mang tính chất tham khảo.Mọi chỉ định đều cần có ý kiến từ Bác sĩ.
Xây dựng và phát triển bởi Tin Tức Y Tế Việt Nam. Ghi rõ nguồn khi coppy tài liệu từ webside này.